سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد درخشانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه تهران
محمدرضا گل و بستان فرد – دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه تهران
حسین عبدی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه تهران

چکیده:

دی اکسید تیتانیم یک نیمه هادی و فتو کاتالیست مطرح است و کاربردهای بسیار گسترده ای در زمینه های مختلف از جمله صنایع رنگ و صنایع بهداشتی دارد که کاربردهای آن پس از ظهور نانو تنولوژی ، به زمینه های جدیدتری مثل سلولهای خورشیدی گسترش یافته است. در این مقاله نانو ذرات دی اکسید تیتانیم از آلکوکسید تیتانیم به روش سل-ژل سنتز شد و تاثیر پارامترهای مختلف بر نوع ژل حاصل بصورت تجربی آزمایش شد. سپس پودر حاصل از مناسب ترین سیستم با توجه به حصول ژل مطلوب با نسبت حجمی پیش ماده : الکل: آب: اسید برابر ۰/۲:۲:۵:۱ انتخاب گردید و اثر دمای کلسیناسیون بر نوع فازها، مورفولوژی و ادازه ذرات به کمک آژمونهای پراش اشعه X و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. پودرهای سنتز شده د ردماهای ۳۵۰ و ۴۵۰ درجه سانتیگراد ۵۵۰ به مدت ۱h مورد عملیات حرارتیت قرار گرفتند. نتایج XRD نمونه های مذکور ،مؤید حضور فاز اناتاز بود و فاز دیگری ردیابی نشد. همچنین در این نمونه ها مشاهده شد که با افزایش دمای کلسیناسیون اندازه نانو ذرات از حدود ۱۵ به ۲۹ نانو متر افزایش یافته است اما تغییر چشمگیری در مورفولوژی ذرات حاصل نشده است.