سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب خوش نما – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

در این تحقیق نانوکامپوزیت پلیمر- سیلیکاتی با استفاده از مونت موریلونیت بر پایه خاک رس اصلاح شدهی آلی و با استفاده از روش سل- ژل تهیه شد. در این کار اصلاح کنندهی استفاده شده برای خاک رسTEOS و پلیمر مورد استفاده، اپوکسی است. فازهایبلوری و ریختشناسی سیستمها با استفاده از پراش پرتو ایکسXRD( و میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM( مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعات نشان میدهند که نانوکامپوزیت واقعی بینابینی و پراکنشی تولید شد. نتایج به دست آمده در کار حاضر بر این امر دلالت دارند که ساختار آبگریز خاک رس با اصلاح کننده آلی و در حضور پلیمر به دست میآید