سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریسا جباری نژاد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مهندس

چکیده:

در تحقیق حاض،ر از پایه هیبریدی A ،l2O3-ZrO2با هدف بهبود فعالیت کاتالیست هیدرودی سولفوریزاسیون HDS) در گوگردزدایی از سوختها استفاده شده است.ب ه همین منظور نانوکاتالیستها یNiMo با استفاده از پایههای Al2O3-ZrO2ZrO2: 0, 5, 10, 12 %wt) به روش تلقیح سنتز شد. در ادامهم شخصات ساختاری کاتالیست های سنتز شده توسط آنالیزهای دستگاهیFTIR و BET ،FE-SEM ،XRDمورد ارزیابیقرار گرفت. در الگوهایحاصل از آنالیزXRD نمونهها پیکهای بسیار کوچکی مربوطبه فازهای فعال کاتالیستیم شاهده شد . مقایسهت صاویر حاصل از آنالیزFE-SEM نمونهها نشان میدهد که کاتالیست NiMo/Al2O3-ZrO2(12%wt دارای ذرات با اندازه نانومتری بوده و همچنین توزیع یکنواخت اندازهد ر تصویر مربوط به این نمونقها بل مشاهده است . باو ارد کردن زیرکونیا به ترکیبپایه، کاهش در سطح ویژه BET کاتالیستها مشاهده شد. نتایج آنالیزFTIR نیزب رای تمامین مونهها باندهایی مربوط به ارتعاشات کششی و خمشی باند O-H نشان داد. در نهایت عملکرد کاتالیستهای سنتز شده در هیدرودیسولفوریزاسیون تیوفن به عنوان مدل ترکیبات گوگرددار موجود در سوخ هتا، در یک راکتور شیشه ای و تحت فشار اتمسفری ارزیابی شد . نتایج حاصل از تست راکتوری نمون هاه نشان داد که استفاده از زیرکونیا در ترکیب پایه میتواند فعالیت گوگردز دایی کاتالیست را نسبت به کاتالیست با پایه آلومی بناه میزان قابل ملاحظه ایا فزایش دهدبه طوری که میزان حذف تیوفن توسط نانوکاتالیست NiMo/Al2O3-ZrO2(12%wt) حدود ۳ ب ۱ر ابر بیشتر از کاتالیست با پایه آلومینا اندازهگیری شد.