سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدرسول خیام نکوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران،
فرشته رشچی – دانشیار، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالو
نصرا… ناصری جدا – دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده

چکیده:

یکی از روش های تولید پودر مس با خلوص بسیار بالا، رسوب دهی شیمیایی (الکترولیز) است. تهیه پودر مس با ابعادهرچه ریزتر از اهداف اصلی پروژه حاضر بوده است. پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق عبارت اند از: محیطالکترولیز، نوع جریان (مستقیم و پالس)، غلظت اسید و غلظت یون مس. محیط های مورد بررسی شامل دو محیط اسیدی نیتراتی و سولفاتی بودند که محیط نیتراتی نتایج بهتری را نشان داد. نتایج گرفته شده در محیط نیتراتی با جریان مستقیم حتیاز حالت جریان پالسی در محیط سولفاتی بهتر بود. در ادامه، محیط نیتراتی انتخاب شده و غلظت اسید نیتریک و نیتراتمس مورد بررسی قرار گرفت. غلظت اسید نیتریک و غلظت یون مس، به ترتیب، در دو مقدار ۲۵ و ۴۵ گرم بر لیتر و ۲ و ۴ گرم بر لیتر انتخاب شد. پودرهای حاصل با روش های پراش اشعه ایکسXRD)میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) و طیف سنج تفرق انرژیEDS) مشخصه یابی شد. پودرهای حاصل از محیط نیتراتی (در حالت پالسی و به همراه افزودنی) در حدود ۱۰۰ نانومتر و اما پودرهای حاصل از محیط نیتراتی (در حالت مستقیم و بدون افزودنی) ریزتر از ۱ نانومتر بودند. پودرهای تولید شده در محیط نیتراتی، مشابه محیط سولفاتی، دارای خلوص بسیار بالا ( ۹۹٫۹ %) بودند. راندمان جریان محیط نیتراتی به مراتب کمتر از محیط سولفاتی بود.