سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدسجاد اسمعیلی دهکلانی – فارغ التحصیل بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
سهیل رشیدی – فارغ التحصیل بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
پونه ابراهیمی – استادیار، دانشکده شیمی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

بطور معمول کلسیم تیتانات از روش واکنش حالت جامد بین اکسید کلسیمCaO)یا ترکیبات کربنات کلسیمCaCO3 ودی اکسید تیتانیومTiO2در دماهای نسبتاً بالا ۳۵۰° ) بدست م ی آید. در این کاریکه پیش روی است ، واکنش سنتز کلسی متیتاناتCaTiO3با استفاده از روش فعا لسازی مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. از تکنیک پراش پرتو ایکس XRD) جهت مشخصه یابی و ارزیابی ساختار فازی و بررسی تأثیر زمان آلیاژسازی بر ترکیب فازی پودر استفاده شد. با استفاده از آسیای گلوله ای سیاره ای، فرآیند فعا لسازی مکانیکی در زمان های مختلف ۱۵ ۲۰ و ۴۰ ساعت انجام گرفت. با اعمال این فرآیند بر روی مخلوط پودری دی اکسید تیتانیومAnatase) و کربنا تکلسیم با نسبت مولی یکسان در آسیای گلوله ای سیاره ای، ترکیب غنی از تیتانات کلسیم به همراه فازهای ترکیبات اولیه ایجاد و در نهایت واکنش سنتز پس از عملیات حرارتی در دمای۸۰۰° به مدت ۲ ساعت، کامل و ترکیب ت کفازCaTiO3تشکیل شد. این دما بسیار پایی ن تر از دمای لازم برای سنتز تیتانات کلسیم به رو شهای متداول م یباشد