سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین غریبی –
محمد محمدی تقی ابادی – بخش شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
کریم کاکایی –

چکیده:

مقدمه و سابقهی علمی در حال حاضر، پیلهای سوختی به عنوان منابع انرژی ارزشمندی در سطح دنیا مطرح هستند. این امر به علت بازدهی بالا و غیر آلاینده بودن آنها می باشد. نانوذرات پلاتین، به علت خاصیت کاتالیستی که برای واکنش های اکسیداسیون متانول و احیاء هیدروژن دارند، مهم ترین دسته از کاتالیستها هستند که امروزه در لایهی کاتالیست پیلهای سوختی به کار گرفته می شوند. تحقیقات نشان داده است که خاصیت کاتالیتیکی این ذرات بستگی به اندازه، شکل، توزیع اندازهی ذرات و نحوهی پخش .[ شدگی آنها دارد. بنابراین ابداع روشی مناسب جهت سنتز این نانوذرات از اهمیت ویژهای برخوردار است نشانش فلزات نجیب در سطح مشترک مابین دوفاز، به علت خاصیت کاتالیستی و الکترونی خاصی که دارد، مورد توجه قرار گرفته است با استفاده از این روش می توان مورفولوژی و خواص سطحی نانوذرات را کنترل نمود چنگ و همکارانش، نشانش نانوذرات طلا و یوهانس و گروهش، نشانش نانوذرات پالادیم را در سیستم های دوفازی گزارش دادهاند