سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور حاجی باپیر – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی
قاسم عموعابدینی – مرکز پژوهشی فناوریهای نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران
سیمین فرامرزی – دانشگاه کونگلیگا تکنیسکا هگسکلن

چکیده:

نانوذرات مغناطیسی امروزه در فرآیندهای زیستی بهویژه کاربردهای درمانی و تشخیصی بسیار موردتوجه قرار گرفتهاند. در این میان نانوذرات مگنتیت بهعلت زیستسازگاری و پایداری بالا بیشتر موردتوجه قرار گرفتهاند. در این تحقیق نانوذرات با دو روش همرسوبی و رسوبی- کاهشی در شرایط بهینه سنتز شدند. با استفاده از آزمونهای X-Ray Diffractionو طیفسنجی مادون قرمز فوریهFTIR)شرایط بهینه سنتز نانوذرات بهروش رسوبی- کاهشی تعیین شد. در نهایت با آنالیز تصاویر گرفته شده بهوسیله میکروسکوپ عبوری الکترونی ۲از دو نمونه، متوسط اندازه نانوذرات مگنتیت سنتز شده بهروش همرسوبیnm39و بهروش رسوبی- کاهشیnm4/5 اندازهگیری شد. با رسم نمودار توزیع اندازه ذرهای، در روش همرسوبی توزیع اندازه ذرهای نانوذرات نسبتاً پهن و در روش رسوبی- کاهشی توزیع اندازه ذرهای نسبتاً باریک بدست آمد. در نهایت با مقایسه متوسط اندازه، توزیع اندازه ذرهای ومورفولوژی نانوذرات سنتز شده به دو روش ذکر شده، نانوذرات مگنتیت سنتز شده بهروش رسوبی-کاهشی جهت کاربردهای دارورسانی پیشنهاد میشوند.