سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیمین جانی تباردرزی – استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای

چکیده:

دو دسته نانو ذرات حفره ایTiO2به روش هیدروترمال با استفاده از پیش مادهTi(OC4H9 4و سورفاکتانت های غیر یونی پلی زوربات ۸۰ و پلی زوربات ۲۰ سنتز شدند. شناسایی این محصولات با استفاده از آنالیزهای XRD SEM و BET-BJH انجام شد. نتایج آنالیزها نشان داد که اندازه ذراتTiO2سنتز شده با سورفاکتانت پلی زوربات۸/۶۵nm 80 و اندازه ذراتTiO2سنتز شده با پلی زوربات ۲۰nm7/43 است و هر دو محصول حاوی فاز آناتاز TiO2 می باشند. همچنین، ذرات سنتز شده با هر دو سورفاکتانت دارای مورفولوژی کروی شکل هستند. آنالیزBET نشان داد که این مواد طبیعت مزوحفره ای دارند و حفرات موجود در آن ها به شکل شکاف مانند هستند. همچنین مساحت سطح ویژه ذراتTiO2سنتز شده با سورفاکتانت پلی زوربات ۸۰ و ۲۰ به ترتیب ۵۳/۹۹ ,۵۵/۶۹m2/g محاسبه شد. مواد تهیه شده به منظور حذف فوتوکاتالیزوری یونCr(VI مورد مقایسه قرار گرفتند.