سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صابر شجری قاسم خیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
رسول صراف ماموری – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد،

چکیده:

در این تحقیق، سنتز نانوذرات آلیاژی آمورف پایه آهن به روش احیای شیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت. مواد اولیه مورد استفاده شامل سولفات آهن آبدارFeSO4.7H2Oو سدیم بوروهیدریدNaBH4بود. بر اساس نتایج بدست آمده، زمانی که دمای واکنش در ۱۵ و نسبت مولیBH 15 و نسبت مولی+ ۴-/Fe2+بالاتر از ۲ تنظیم شد، ساختار آمورف حاصل گردید. مطالعات فازی، ریخت شناسی، رفتار حرارتی و همچنین پیوند بین ذرات سنتز شده به ترتیب از طریق آنالیز پراش اشعه ایکس XRD)میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان گرماسنجی افتراقی روبشی DSC) و طیف سنجیتبدیل فوریه مادون قرمزFT-IR)مورد مطالعه قرار گرفت. نتایجXRDتشکیل فاز آمورف را تایید نمود. همچنین نتایج بدست آمده نشان دهنده ی تشکیل نانوذرات آلیاژی آمورف پایه آهن با متوسط اندازه ذرات زیر ۱۰۰ نانومتر و با دمای ۴۰۳درجه سانتیگراد می باشد.