سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیما پیله وری – دانشجوی کارشناسی ارشد سرامیک دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی فقیهی ثانی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
علی بیت الهی – استاددانشگاه علم وصنعت
محمدمهدی اکبرنژاد – استاد پژوهشکده نفت

چکیده:

هدف از این تحقیق سنتز نانوکامپوزیتCNT-ZTA بود. برای این منظورازنانوکامپوزیتZTA حاوی۲%Fe2O3 ،تهیه شده به روش سنتز احتراقی، استفاده گردید. دراین رابطه اثردمای کلسیناسیون وکارمکانیکی بر پودرZTA موردبررسی قرارگرفت. درمرحله بعدی جهت تشکیل CNT نانوکامپوزیت کلسینه وکارمکانیکی شده در کوره تیوبی د راتمسفرهایH2 ,CH4 تحت عملیات حرارتی قرارگرفت تاابتداآهن فلزی از ساختارآلومینا خارج شده وسپسCNT برروی آن تشکیل شود. عمل کلسیناسیون وکارمکانیکی به بهبودفازهای مطلوب ویکنواخت برای تشکیل CNT درZTA در عملیات حرارتی بعدی کمک کرد. بیشترین بازده کربنی در دمایºC 1000حاصل شد. در مراحل مختلف ازآنالیزهایXRD,FTIR,SEM,RAMAN استفاده شد.