سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راحله یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد ، دانشگاه شهید باهن
مرتضی زندرحیمی – استاد، دانشکده مهندسی علم مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس صادق زاده عطار – استاریار، دانشکده مهندسی علم مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سرامیک های تیتانات بیسموت با فاز کریستالی (…,Bi2Ti4O و ۱۱ Bi2Ti2O7 ،Bi12TiO20 ،Bi4Ti3O 12به دلیل خواص و کاربردهای جالب توجه مختلف، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در تحقیق حاضر لایه نازک تیتانات بیسموت بهروش سل-ژل سنتز و تأثیر دمای آنیل روی ریزساختار، مورفولوژی و خواص اپتیکی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا محلول های سل اولیه با استفاده از پنتاهیدرات بیسموت، اسید استیک، اتانول و ایزوپروپوکسید تیتانیوم با نسبت های مولار معین تهیه شد. پس از مخلوط کردن مواد اولیه و همزدن آن، سل ایجاد شده با روش لایه نشانی غوطه وری بر روی زیر لایه در سرعت معین نشانده شد. سپس لایه ایجاد شده در دمای۱۰۰خشک شده و جهت دستیابی به ساختار کریستالی تحت عملیات آنیل در دماهای ۳۰۰ ،۶۰۰ ،۵۰۰ ،۴۰۰ ۷۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱ ساعت قرار گرفت. جهت بررسی نوع فازها و آنالیز شیمیایی از روش پراش پرتو ایکسXRD)مورفولوژی پوشش از میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) و توپوگرافی ساختار پوشش تیتانات بیسموت توسط میکروسکوپ نیروی اتمیAFM) و خواص نوری لایه ها از طیف جذب و نشرUV-Vis استفاده شد.