سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

معصومه محب شهرستانی – دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی شیمی
احمد محب – دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی شیمی
مهران غیاثی – دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده شیمی

چکیده:

دراین تحقیق غشای زئولیتیNaAبه روش رشد ثانویه وبه کمک جوانهنشانی خلاء بر روی سطح خارجی پایهα-Al2O3 سنتز شد و به منظور جوانهنشانی پایهها از ذرات زئولیتNaAبا اندازه متوسط ۱/۵میکرومتر استفاده گردید. با انتخاب زمان ۹۰ ثانیه برای جوانه نشانی و پس از تکرار مراحل سنتز، غشای سنتز شده در آب- زدایی مخلوط ۹۰ درصد اتانول در آب، انتخابگری بسیار بالایی ( در حدود ۲۹۰۰۰ ) نسبت به آب نشان داد. شار متوسط عبوری از غشاء نیز برابرkg.m-2 0/592 بود