سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمانه واثقی – دانشگاه امام حسین دانشکده علوم و مهندسی- گروه شیمی
عباس اسلامی – دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
مصطفی نجفی – دانشگاه امام حسین دانشکده علوم و مهندسی گروه شیمی
ابوالقاسم مقیمی – دانشگاه امام حسین دانشکده علوم و مهندسی گروه شیمی

چکیده:

در این پروژه ابتدا یک مشتق محلول در آب از تتراپیریدیل پورفیرین TPyP با گروه های متیل و هپتیل با نام ۵- ۱- هپیتیل پیریدینیوم -۴- ایل ۱۰، ۱۵، ۲۰ – تریس ۱- متیل پیریدینیوم -۴- ایل پورفیرین کلرید MHTMPyP ساخته شده است. پس از تهیه خاتلص سازی و شناسایی ترکیب مورد نظر با استفاده از طیف سنجی جذبی خواص محلول پورفیرین در آب و بر هم کنش آن با سدیمکلرید مورد مطالعه قرار گرفته است با مطالعاتی که در گستره غلظت ۱۰ تا ۱۰مولار در محلول آبی صورت گرفته است انحراف از قانون بیرلامبرت به طور مشهود مشاهده نشده است ولی با افزایش قدرت یونی پهن شدگی نوار و افزایش عرض نوارهای جذبی و جابه جا شدن به سمت طول موج بلندتر به مقدار اندک مشاهده شده است که نشان دهنده تشکیل انبوهه های بی نظم در قدرت یونی بالاتر بوده است.