سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کسری پیرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی اصغر قریشی –
قاسم نجف پور –
مصطفی رحیم نژاد –

چکیده:

در این مطالعه فاضلاب کارخانه چوب کاغذ تالش به عنوان ماده اولیه برای سنتز جاذب و کاربرد آن در حذف فنل مورد استفاده قرار گرفت. به این منظور بعد از خشک کردن و آغشته سازی آن با ZnCl2، در کوره ای تحت اتمسفر گاز نیتروژن در دمای ˚C 700 و زمان اقامت یک ساعت پیرولیز گردید و به منظور ایجاد تخلخل با اسید شستشو داده شد. کارائی جاذب سنتز شده در یک سیستم نا پیوسته جهت حذف فنل در دامنه غلظت mg/l 0-60 مورد بررسی قرار گرفت و منحنی جذب همدمای تجربی در دمایK 298 اندازه گیری گردید. برای توصیف داده های تجربی جذب، از مدلهای همدمای جذب استفاده گردید. نتایج نشان داد که همدمای فرندلیچ، همدمای مناسب تری بوده است. همچنین در مورد سینتیک واکنش، مدل غیر خطی معادله شبه درجه دو، نسبت به مدل غیر خطی شبه درجه اول، داده های تجربی را بهتر برازش نمود .