سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا محمدی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
شاهین رنجبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت شریف

چکیده:

درچند سال گذشته آماده سازی و بررسی نانو ترکیبات نیمه رسانای گروه Viو II به دلیل پتانسیل بالای آنها د رکاربردهای الکترو – نوری همچون سلول خورشیدی و شناساگرها ، تئجه بسیاری به خود جلب نموده است. در تحقیق حاضر نانو ذرات کروی و نانو بلت تلورید کادمیم با ساختار مکعکبی در دمای متوسط ۱۸۰ درجه سانتیگراد به روش سلوترمال سنتز شد و تاثیر حضور حلال های اتیلن دیامین و اتانول آمین بر مورفولوژی و اندازه کریستالی تلورید کادمیم بدست آمده بررسی و گزارش شد. نانو بلت تلورید کادمیم با ضخامت متوسط ۷۰ نانو متر و طول چند میکرومتر و همچنین نانو ذرات تلورید کادمیم با ابعادی حدود ۵۰ نانو متر حاصل شد. ساختار ، مورفولوژی و خواص نوری ذرات حاصل به کمک XRD و FE-SEM وUV-Visible spectroscopy مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حلال نقش مهمی در شکل و مورفولوژی محصولات بازی می کند.