سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه هاشم زاده – دانشجوی دکتری شیمی معدنی-دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد مهدی کاشانی مطلق – دانشیار گروه شیمی معدنی-دانشکده شیمی-دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ترکیبات نیوباتی به دلیل مشخصه های ساختاری و نوری مناسب دارای عملکرد فوتوکاتالیستی جهت تجزیه اب و تولید گاز هیدروژن می باشد. در این کار، سنتز ترکیب پتاسیم نیوباتی K2Nb4On از طریق کلسیناسیون مخلوط Nb2oS وk2co3 تحت دمای ۹۰۰ در جه سانتی گراد صورت گرفت. واکنش مبادله پروتونی جهت تهیه H/k2nb4On در یک محلول ابی HNO35M انجام شد.H2Nb4On دوپه شده با نیتروژن به وسیله واکنش حالت جامد بین H2Nb4On و اوره تحت دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد تهیه شد. نمونه های بدست امده به وسیله تکنیک های AAS SEM XRD DRS-UV/Visible شناسایی شدند. با فرایند دوپه کردن نیتروژ« هیچ گونه تغییری در ساختار فلزی K2Nb4On ایجاد نشد که نشان دهنده قرار گرفتن نیتروژن در سطح ترکیب می باشد. طیف DRS-UV/Visible حاصل جابجایی لبه جذبی K2Nb4oN-N به سمت طول موج های بلند تر را نشان داد که باریک تر شدن باندی را در نتیجه فرایند دوپه نمودن تایید می کند.