سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه سلیمانی فرد – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
طاهره صداقت –
رضا هیودی –

چکیده:

دراین کار تحقیقاتی از واکنش ۲-آمینو -۳- هیدروکسی پیریدین با ارتو- وانیلین ۲- هیدروکسی -۳- متوکسی بنزآلدئید لیگاند باز شیف N-3- هیدروکسی پیریدین -۲- ایل-۳-متوکسی سالیسیلیدن ایمین H2L سنتز شد سپس با تایید ساختار این لیگاند توسط روشهای طیف سنجی مادون قرمز ماورا بنفش و H NMR از واکنش این لیگاند با نمک استات یونهای فلزی روی II نیکل II و مس II کمپلکس های جدیدی با فرمولهاZnL (H2O)] (3) وNiL (H2O)2] (1), [CuL (H2O)] سنتز شد این کمپلکسها توسط طیف سنجی های مادون قرمز و ماورا بنفش و آنالیز حرارتی مورد بررسی قرارگرفتند. کمپلکس ZnL (H2O)] همچنین توسط طیف سنجی H NMR 1 مورد شناسایی قرارگرفت.