سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عفت حشمتی – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی زیست محیطی
زکیه غیورسالانقوچ – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیستمحیطی، دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی رزم آرا – دکتری کانی شناسی

چکیده:

در این پژوهش سعی شده تا یک مونتموریلونیت سدیم دار از ناحیه سبزوار توسط تبادل کاتیو نهای بین لایهای غیرآلی با سدیم دو دسیل سولفاتSDS) که یک نوع سورفاکتانت میباشد، تبدیل به ی کرس آلیorganoclay) به عنوان جاذب قوی آلایندهها گردد. به دلیل آنکه ر سهای آلی تمایل زیادی جهت جذب مولکولهای غیرآلی دارند قادر به جذب فلزات سنگین و آلودگیهای نفتی نیز می باشند ارگانوبنتونیت توسطFTIR ،XRDو میکروسکوپ های الکترونی مورد بررسی قرار گرف ت. آزمایشات نشان داد که مولکولهای آلی در فضاهای بین لایهای جانمایی نمود هان د. توانایی آنها در جذ ب فلزات سنگینPb, Ni) از محلولهای آبی مورد ارزیابی قرار گرفت. رسهای تعدیلشده توانایی قابل توجهی در جذب انتخابی فلزات سنگین (نیکل ٩٨ % و سرب ٨٧ %) از خود نشان دادند. دادههای جذب با مدل کمپلکسیون سطحی تطابق دارد که نشان داد که مولکولهای جانمایی نموده، به عنوان پیوندهای ویژه با رس قادر به عمل جذب میباشند