سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا اسمعیلی علی آبادی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی – سازمان تحقیقات و حودکفایی نزس
علی سعیدی – استاد – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
سهراب سنجابی – استادیار – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
سیدامان اله موسوی ندوشن – کارشناس ارشد پیشرانه – سازمان تحقیقات و حودکفایی نزسا

چکیده:

امکان تولید کامپوزیت هایTiC-Ni3Al وTiC-NiAl به روش سنتز احتراقی (انفجار حرارتی) با استفاده از پودر آلیاژیTi2Niو همچنین تاثیر پارامترهای مختلفی از جمله اثر حرارتی واکنش ها و مخلوط اولیه بر انجام پذیری واکنش وفازهای تولید شده و همینطور مورفولوژی ذرات استحکام دهندهTiC) وسختی محصول در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج آنالیزXRDبر روی نمونه ها نشان داد ، سنتز احتراقی کامپوزیت های فوق با استفاده از پودر نیکل تیتانیوم به عنوان منبعNi و Tiبهمراه پودرC وAl با حفظ نسبتNi:Al: و ۳ Ni:Al:1 با افزایش فاز زمینه تا Wt%Ni3Al 68 و Wt%NiAl 77 به صورت انفجاری در اتمسفر هوا امکان پذیر است. بر اساس بررسی های میکروسکوپی انجام شده مشخص شد که ، اندازه ذراتTiC در کامپوزیت های سنتز شده متغیر و وابسته به میزان فاز زمینه و دمای احتراق است و مورفولوژی ذرات در زمینه آلومیناید نیکل و تری نیکل آلومیناید متفاوت از یکدیگر ظاهر میشوند .نتایج میکروسختی سنجی ویکرز از نمونه ها نشان می دهد ، علیرقم اثر میزان فاز کاربیدی بر سختی کامپوزیت ها ، نسبت TiC در C/Tiمحصول براین قابلیت موثر می باشد