سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آذر آذرطوس – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
طاهره صداقت –
رضا هیودی –

چکیده:

باز های شیف و کمپلکس های فلزی آنها به دلیل فعالیت های بیولوژیکی گسترده بسیار مورد توجه می باشند . در این کار تحقیقاتی از واکنش استات فلزات مس II و روی IIبا لیگاند فنیل تیوسمی کاربازون مشتق شده از ۵ – برومو- ۲- هیدروکسی بنز آلدهید و فنیل تیوسمی کاربازیدH2L) در حضور ترکیب ۱۰،۱ – فنانترولین به عنوان لیگاند کمکی، کمپلکس هایی با فرمول ( ۱ ،[CuL( phen)] و [ZnL(phen)](2) سنتز گردیدند. این کمپلکس ها به وسیله روش های طیف سنجی UV-Vis ,1HNMR ،IR و آنالیز عنصری مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفتند.شواهد اسپکتروسکوپی نشان می دهد که در این کمپلکس ها لیگاند تیوسمی کاربازون به صورت آنیون دو ظرفیتی سه دندانه ONS) عمل کرده و از طریق اتم های اکسیژن فنول، نیتروژن ایمین و گوگرد تیول به یون فلزی کوئوردینه می شود و کره کوئوردیناسیون در این کمپلکس ها توسط یک مولکول فنانترولین کامل می شود. بنابراین عدد کوئوردیناسیون فلز در این کمپلکسها پنج است