سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود رفیع زاده – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده شیمی، تهران
فرانک منطقی – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده شیمی، تهران
الهام سهل البیع – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده شیمی، تهران
وحید امانی – سازمان مطالعات علمی در آموزش، تهران

چکیده:

دپلیمر کوئوردیناسیون جدید از تالیم (I) و روی (II) به فرمول (فرمول در متن اصلی مقاله) و (فرمول در متن اصلی مقاله) با استفاده از اتیلن دی آمین و بنزن تترا کربوکسیلیک اسید و نمک فلزی مربوط سنتز شدند. برای شناسایی این ترکیب ها روشهای طیف بینی IR و NMR و دیفرکتومتری چهارمحوره ی تک بلور به کار رفتند. ترکیب تالیم در سیستم بلورین مونوکلینیک و گروه فضایی P21/n با ۲ = z متبلور شده و پارامترهای بلوری آن به قرار زیرند: (فرمول در متن اصلی مقاله) در حالی که ترکیب روی در همان سیستم بلورین و گروه فضایی C2/c با ۴ = z متبلور شده و پارامترهای بلوری آن به قرار زیرند : (فرمول در متن اصلی مقاله) ترکیب پلیمری تالیم دارای ساختاری ابرمولکولی بوده و برهم کنش هایی از نوع پیوندهای هیدروژنی ،O−H···O ، C−H···O و N−H···O نیز برهم کنش جالب Tl···π در گسترش ساختار سه بعدی ابر مولکولی آن نقش دارند، حالیکه در ترکیب پلیمری روی تنها پیوند هیدروژنی N−H···O مشاهده می شود.