سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسین محمد نژاد شیرازی – دانشگاه شهید بهشتی، گروه شیمی
مصطفی محمد پور امینی – دانشگاه شهید بهشتی، گروه شیمی،
حمیدرضا خواصی – دانشگاه شهید بهشتی، گروه شیمی،

چکیده:

چهار کمپلکس از وانادیوم با ۸-هیدروکسی کوئینولین I-IV با استفاده از واکنش وانادیوم ترشیوبوتوکسید و ۸ – هیدروکسی کوئینولین در حضور متانول، اتانول ، ۲- پروپانول و ترشیوبوتانول تهیه شد. این ترکیبات بوسیله طیفسنجی IR, NMR, UV شناسایی شدند و ساختار کمپلکسهای I-II بوسیله تکنیک X-RAY مورد بررسی قرار گرفت. کمپلکس I با ساختار دیمری اولین ساختار گزارش شده از دسته ترکیبات V-Hq با فرمول ۲[OV(Hq)(μ-CH3O)(OCH3)] میباشد. سایر کمپلکسها بصورت منومر بوده و دارای فرمول عمومی [OV(Hq)2(RO)] می باشند. کمپلکس I) در سیستم بلوری منوکلینیکبا گروه فضایی Z= و ۴ P21/a پارامترهای سلول واحد آن عبارتند از a=15.3295(12)Å b=9.9332(5)Å, c=15.9469(12)Å, β=۱۰۸٫۸۵۳(۶)˚ کمپلکس II در سیستم بلوری تریکلینیک با گروه فضایی Pī و Z=2 متبلور میشود. پارامترهای سلول واحد عبارتند از a=9.0226(8) Å, b=9.5302(8)Å, c=12.5512(10)Å, .α=۱۰۸٫۷۲۰(۶)˚, β=۹۵٫۵۳۷(۶)˚, γ=۱۱۲٫۳۱۲(۶)˚