سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آذر آذرطوس – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
طاهره صداقت –
رضا هیودی –

چکیده:

با توجه به اهمیت ساختار ی و بیولوژیکی تیوسمی کاربا ز و ن ها وکمپلکس های فلزی آنها در این کار تحقیقاتی لیگاند ۳- متوکسی – ۲-هیدروکسی بنز آلدهید فنی ل تیوسمی کاربازونH2L) از واکنش ۳- متوکسی- ۲- هیدروک سی بنز آل دهید با فنیل تیوسمی کاربازی د ته ی ه گردید.سپس از واکنش نمکهای استات رویII)مسII)نیکلII)ا این لیگاند کمپلک س های CuL(H 2O)](2) [ZnL(H 2O)]و ۳)NiL H O سنتز شدند. این کمپلکس ها توسط روش های طیف سنجی HNMR , UV-Vis ،FT-IR مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفتند. پایداری حرارتی کمپلکس ها توسط روش ترموگراویمتری DTG,TG مورد بررسی قرار گرفت. شواهد اسپکتروسکوپی نشان می دهد که در این کمپلکس ها لیگاند تیوسمی کاربازون به صورت آنیون دو ظرفیتی سه دندانه ONS) عمل کرده و کره کوئوردیناسیون در این کمپلکس ها توسط یک مولکول آب تکمیل میشود.