سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه سلیمانی فرد – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
طاهره صداقت – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
رضا هیودی – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

در این کار تحقیقاتی ابتدا از واکنش ۵- برمو- ۲- هیدروکسی بنزآلدئید با ۲- آمینو- ۳- هیدروکسی پیریدین، لیگاند باز شیف N-هیدروکسی پیریدین- ۵- برمو- ۲- ایل) سالیسیدن ایمین )H2L سنتز شد. ساختار این لیگاند توسط روشهای طیف سنجی مادون قرمز ماوراء بنفش وH NMR مورد شناسایی قرار گرفت. سپس از واکنش این لیگاند با نمکهای استات یونهای فلزی رویII)نیکل II) , مسII) کمپلکسهای باز شیف جدید NiL (H2O)].EtOH (1) , [CuL (H2O)] (2) , [ZnL (H2O)] سنتز شدند. این کمپلکسها توسط تکنیکهای مادون قرمز، ماوراءبنفش، آنالیز عنصری و آنالیز حرارتی(ترموگراویمتری) مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند.