سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه سلیمانی فرد – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
طاهره صداقت –
رضا هیودی –

چکیده:

در این کار تحقیقاتی از واکنش ۲- آمینو- ۳- هیدروکسی پیریدین با ۵- برمو سالیسیل آلدئید لیگاند باز شیف N-3-هیدروکسی پیریدین- ۵- برمو- ۲- ایل) سالیسیلیدن ایمین H2L سنتز شد. این لیگاند توسط روشهای طیف سنجی مادون قرمز، ماوراءبنفش و ۱H NMR مورد شناسایی قرار گرفت. سپس از واکنش این لیگاند با نمک استاتیونهای فلزی نیکلII) و مسII) در حضور لیگاند کمکی فنانترولین کمپلکس های جدیدی با فرمول های NiL (Phen)].(H2O) (1), [CuL (Phen)(H2O)] سنتز شد. این کمپلکسها توسط طیف سنجی های مادون قرمز، ماوراءبنفش، آنالیز عنصری و آنالیز حرارتی مورد بررسی قرار گرفتند. کره کئوردیناسیون در کمپلکس [CuL (Phen)(H2O)] توسط یک مولکول آب و فنانترولین و در کمپلکس( ۱ NiL (Phen)].(H2O توسط فنانترولین تکمیل می گردد.