سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد آذرکیش – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
طاهره صداقت – گروه شیمی- دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا هیودی – دانشکده فنی و حرفه ای – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

از واکنش ۲ آمینو -۴- کلروفنل با بنزوییل استون بازشیف ۳-۲-هیدروکسی -۵-کلروفنیل ایمینو -۱- فنیل بوتان -۱- اون H2L تهیه شد سپس کمپلکس های Cu(L)(H2O)] و [Ni(L)(H2O)].3H2O از واکنشهای نمکهای استات Ni(II), Cu(II) با لیگاند فوق سنتز گردیدند بازشیف H2L و کمپلکس های آن توسط روشهای طیف سنجی UV-Vis و IR 1 و HNMR شناسایی شدند همچنین رفتار گرمایی کمپلکس ها توسط روش ترموگراویمتری بررسی گردید براساس نتایج بدست آمده لیگاندبصورت سه دندانه از طریق دو اتم اکسیژن فنلی و یک اتم نیتروژن ایمین به فلز کئوردینه می شود و موقعیت چهارم کره کئوردیناسیون توسط یک مولکول آب تشکیل می شود.