سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا اسدکی – داشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دانشکده عاوم پایه گروه شیمی
رضا انصاری – استاد دانشگاه گیلان دانشکده علوم پایه گروه شیمی

چکیده:

دراین مطالعه جذب آهن (III) اکسید، به منظوربررسی خواص جذب سطحی آن درحذف یون نیکل (II) به عنوان پروب فلزات سنگین ازآب موردمطالعه قرارگرفت. مشخصات ساختاری آهن (III) اکسید سنتزی بااستفاده از تکنیک های FT-IR و SEM موردمطالعه قرارگرفت. برای تعیین شرایط بهینه جذب وظرفیت جاذب، اثرpH ، زمان تماس ، وزن جاذب وغلظت اولیه درسیستم بچ موردبررسی قرارگرفت. داده های حاصل از آزمایشات نشان داده است که داده های جذب تعادلی آهن(III) اکسیدتجاری باایزوتوم لانگمایر وآهن (III) اکسیدسنتزی باایزوتوم فرندلیچ هماهنگی مطلوبی نشان می دهند. درمطالعه ترمودینامیکی تغییرات انرژی آزاداستاندارد گبیس، آنتالپی استاندارد وآنتروپی استاندارد فرایند جذب اندازه گیری گردیدندو مشخص شد که واکنش گرماگیر بوده وخودبه خودی بودن فرایند جذب، باعامل آنتروپی کنترل میشود. برای درک بهترمکانیزم جذب وتعیین ظرفیت جذب مطالعه سینتیکی بااستفاده ازمعادلات سینتیک شبه مرتبه اول ودوم انجام گرفت