سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ناصر پورمعلم – دفتر هماهنگی و ارزیابی نظامهای حمل و نقل معاونت آموزش تحقیقات و فناو
محمدرضا فرشیدنژاد –
نازنین صادقی –

چکیده:

درمطالعات طرح جامع خدمات حمل و نقل ریلی با توجه به تقاضای حمل و نقل برگرفته شده ازم دلسازی حمل و نقل تعریف شده اند در قالب سه سناریو سهم بخش ریلی از برآورد تقاضای باری درچشم انداز ۲۰ ساله مورد بررسی قرارگرفته است این سناریوها شامل: سناریوی حفظ سطوح سرویس تقریبا معادل با حالت فعلی ولی با حل تنگناهای ظرفیتی باقی ماندن سهم حمل و نقل ریلی ازکل ترافیک بار درهریک از کالاها و نیز ترافیک مسافری درسطح فعلی سناریوی ۲ احداث خطوط جدید درشبکه لحاظ نشده است ولی سهم حمل و نقل ریلی از کل ترافیک بار و مسافر براساس محاسبات انجام شده درمورد سهم ریلی از بازار افزایش یافته است و سناریوی ۳ که درآن به شبکه ریلی درایران اولویت داده شده و توسطعه قابل توجه خطوط و شبکه درآن درنظر گرفته شده است درنهایت تنگناهای شبکه مشخص گردیده و پروژه های توسعه شبکه درهریک از سناریوها تعیین شده است.