سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی محمدی ثانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قوچان
معصومه مهربان –
پریا رهنماوثوق –
رضا کاراژیان –

چکیده:

درمطالعه حاضر توانایی لاکتوباسیلوس رامنوسوس GG جهت حذف آفلاتوکسین B1 از محیط کشت آلوده بررسی شده است بدین منظور تیمارهای مختلف باکتریایی شامل باکتری فعال درانتهای فاز لگاریتمی سویه غیرفعال شده توسط حرارت و اسید جهت تعیین میزان حذف توکسین بکاررفتند از غلظت های مختلف توکسین شامل ۵و۱۰و۲۰ پی پی بی جهت تعیین توانایی میکروب استفاده شد جهت تعیی اثر متقابل زمان اینکوباتورگذاری درسه زمان مختلف در ۳۷ درجه سانتیگراد انجام شد غلظت آفلاتوکسین توسط روش الایزای رقابتی تعیین شد نتایج نشان داد تیمار باکتریایی اسیدی بیشترین قدرت حذف مایکوتوکسین مذکور را داشته است به طوریکه میزان کاهش سم برای تیمارهای حاوی ۵و۱۰و۲۰ پی پی بی آفلاتوکسین B1 به ترتیب ۶۶/۱۸ و ۶۶/۲۱ و ۶۶/۱ درصد بود.