سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمداحسان مصلی نژاد – دانشجویکارشناسی مهندسی کشاورزی باغبانی
حکیمه دژکام – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
ابوالقاسم رنگانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

امروزه دو امر در کشاروزی به عنوان عامل اساسی برای تاثیر بربازدهی و عملکرد فرایند کشاورزی می تواند مدنظر قرار گیرد عامل رقابت بین گیاهان زراعی مختلف اعم از گیاهان مخلوط کشت شده و یا گیاهان رقیب مانند علفهای هرز و عامل بهترین نوع بهره وری ازنهاده های کشاورزی که یا مانند آب عامل محدود کننده اند و یا مانند کودها و سموم عامل هزینه شونده به شمار می روند از این رو برای حداکثر بهره مندی در سیستمهای کشاورزی بشر همواره بهدنبال بهترین روش ها برای کاهش رقابت و افزایش بهره از نهاده های مورد استفاده می باشد امروزه روشی به عنوان سم آب یا هربیگیشن جهت بهره وری دوجانبه از آب و سم معرفی گردیده است که طی آن سعی می شود بیشترین بهره از آب آبیاری با کمترین میزا ن استفاده برده شده و همچنین ضمن کاهش مصرف سموم علفکش بیشترین استفاده ا زدوز مصرفی گرفته می شود دراین مقاله سعی شده است ضمن بیان اهمیت آب به معرفی این روش جدید نیز پرداخته شود.