سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید جلوخانی – نظارت آزمایشگاه طرح سد و نیروگاه کارون ۴

چکیده:

با توجه به لزوم اطمینان از سلامت سیمان مصرفی در سازه های مهم آبی نظیر سدها ،در طرح کارون چهار کنترل سلامت سیمان به عنوان یک پارامتر مهم کنترل کیفی در نظر گرفته شد ، سلامت سیمان عمدتاً مربوط به درصد آهک آزاد می شود. آهک آزاد به اکسید کلسیم موجود در سیمان که در فازهای سیمانی مصرف نشده اطلاق م یشود و در صورت یکه مقدار آن از یک حدی تجاوزکند باعث انبساط مخرب می شود. سلامت سیمان با انجام آزمایش انبساط منشوری از خمیر سیمان در دستگاه اتوکلاو و اندازه گیری تغییرات طول آن سنجیده م یشود. زمان انجام این آزمایش نسبتاً طولانی و حدود ۳۰ تا ۳۵ ساعت است که با توجه به حجم بالای سیمان های وارده به کارگاه و عدم امکان ذخیر هسازی هر محموله سیمان تا زمان مشخص شدن نتایج آزمایش ، لازم بود تا از روشی سری عتر جهت اطمینان از سلامت سیما نهای مصرفی بهره گرفت. بدین منظور در طرح کارون چهار از تطابق نتایج آزمایش تعیین آهک آزاد به روش شیمیایی سریع ( نیم تا یک ساعت) با نتایج آزمایش انبساط اتوکلاو استفاده شد و این موفقیت ب هدست آمد تا با تشخیص سریع از مصرف سیمان های ناسالم در ساز ههای بتنی و تزریقات تحکیمی و پرده آ ببند جلوگیری شود.