سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین مددی – گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
نیره کرمی پیمان – دانشجوی سابق کارشناسی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر، موس
محمد قدمیاری – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
رمضان کلوندی – کیلومتر جاده همدان تهران، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ه

چکیده:

با توجه به معایب آفتکشهای مصنوعی و گسترش روزافزون آگاهیها در مورد مضرات کاربرد آنها یکی از روشهای جایگزین کنترل آفات استفاده از خواص حشره کشی گیاهان دارویی است. در این راستا سمیت تنفسی و اثر کشندگی اسانس دو گیاه رازیانهFoeniculum vulgar Miller و رزماریRosmarinus officinalis L. روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشها در آزمایشگاه مرکز آموزش شهید مدنی همدان انجام شد. شرایط فیزیکی محیط آزمایش شامل دمای ۱±۲۷ درجه سلسیوس و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی بود. دزهای مورد استفاده ۶/۶۶، ۶/۲۶۶، ۴۰۰ و ۶/۴۶۶ میکرولیتر بر لیتر هوا بود. نتایج نشان داد با افزایش غلظت و زمان تلفات ایجاد شده نیز بیشتر می شود. در مورد رازیانه پس از ۲۴ ساعت به ترتیب۴۰، ۷۵، ۶/۷۶و ۵/۷۷ درصد تلفات و در مورد رزماری پس از ۲۴ ساعت ۵/۳۲، ۷۰، ۵/۷۲ و ۵/۷۲ درصد تلفات ایجاد شد. همچنین مقدار LC50 برای اسانس رزماری و رازیانه به ترتیب ۴/۱۳۷و ۱/۹۸ میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد