سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یکتا بنی ادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید ب
کمال احمدی – و ظرفیت بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سوسک چهار نقطه ای Callosobruchus maculatus (F.) سوسک چینی Callosobruchus chinensis L دو آفت انباری درجه یک بسیار خطرناک حبوبات اند که برای گسترش فراوانی در سطح جهانی هستند . سمیت تنفسی اسانس های زنیان، زیره سبز و رازیانه روی پاکت اخیر مورد آزمایش قرار گرفت . در صد تلفات این حشرات بعد از اعمال یک غلظت ۲۰ میکرو لیتر در لیتر هوا از هر ترکیبات گیاهی اخیر محاسبه گردید . در وزن ۹۶ ساعت، در تیمار زیره سبز میانگین در صد تلفات ( خطای استاندارد ) سوسک چهار . نقطه ای و چینی به ترتیب ۷۸/۰۷( ۷/۹۶) و ۹۸/۴۴( ۱/۵۶) تعیین شد . هر دو گونه حشره آزمایش شده نسبت اسانس زیره سبز حساسیت بالایی دارند. در مقایسه بین دو گونه آزمایش و شده ، سوسک های چینی نسبت اسانس های زنیان و زیره سبز دارای حساسیت بیشتری هستند. نتایجی که از آزمایشات سمیت تنفسی بخشی از اسانس های زیادی روی این آفت مهم به دست آمده گازی رایج وجود دارد