سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن صفی یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
علی محمد شیرزادی فر – دانش آموختگان کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
جمیله شجاعی ارانی –

چکیده:

درسالهای اخیر برای نیل به اهدافی چون حفظ حیات طبیعی تنوع زیستی پایداری منابع خاک آب و حفظ محیط زیست به کشاورزی ازدیدگاه پایدار و ارگانیک نگاه شده است کشاورزی پایدار برای حصول تولید دردرازمدت و سازگار با محیط زیست برنهاده های کم انرژی و مصرف کمینه مواد شیمیایی متکی است کهنتیجه آن تولید محصول و غذای سالم تر برای انسان است کشاورزی دقیق که جدیدترین فناوری درعرصه کشاورزی می باشد براین فلسفه استوار است که برای افزایش بازده اقتصادی و کاهش آلودگی محیط زیست نهاده های کشاورزی و مواد شیمیای مصرفی همچون کودهای شیمیایی افت کشها و علف کشها دقیقا به همان میزان مورد نیاز هربخش کوچک از مزرعه بکاربرده شود کشاورزی پایدار ازاهدافی است که باید هرچه سریعتر به آن دست یافت و با استمرار آن نیاز به مواد شیمیایی گران ومخرب را کمتر کرد و این مهم با استفاده از فناوری های نوینی همچون کشاورزی دقیق و فناوری نرخ متغیر امکان پذیر است باتوجه به عدم توزیع یکنواخت علف هرز درمزرعه سمپاشی مستقیم برروی علفهای هرز برخلاف سراسرپاشی روش مرسوم علاوه برکاهش چشمیگر مصرف میزان سم میتواندنقش بسزایی دربهبود شرایط زیست محیطی و کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی ایفا نماید.