مقاله سمیت تماسی سه اسانس گیاهی روی حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: سمیت تماسی سه اسانس گیاهی روی حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمیت تماسی
مقاله پونه
مقاله جعفری مکزیکی
مقاله مرمرشک
مقاله شپشه برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی یاسمین
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده مجید
جناب آقای / سرکار خانم: روشن وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر، استفاده از مشتقات گیاهان به عنوان جایگزین سموم شیمیایی در کنترل آفات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در میان این مشتقات، اسانس های گیاهی مورد توجه می باشند. این ترکیبات به صورت سموم تدخینی، حشره کش های تماسی، دورکننده و بازدارنده تغذیه و میزان تخم ریزی عمل کرده و رشد جمعیت حشره را تحت تاثیر قرار می دهند. در جستجو برای دستیابی به روش کاربردی و با استفاده از مواد طبیعی برای کنترل آفات انباری، سمیت تماسی اسانس گیاهان پونه Mentha longifolia L.، جعفری مکزیکی یا معطر Tagetes minuta L. و مرمرشک Salvia macrosiphon Boiss روی حشرات کامل شپشه برنج Sitophilus oryzae (L.) در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج شدند. این تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی و در پنج غلظت و سه تکرار، همراه با تیمار شاهد در شرایط دمای ۱±۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۰ درصد و تاریکی انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت هر اسانس و نیز با گذشت زمان، درصد تلفات افزایش یافت. همچنین نتایج بیانگر اثر سمیت تماسی بیشتر اسانس پونه و اثر ضعیف تر اسانس مرمرشک بر روی حشرات مورد مطالعه بوده است. در بالاترین غلظت (۳۵ میکرولیتر بر میلی لیتر) درصد تلفات ایجاد شده توسط اسانس گیاهان پونه، جعفری مکزیکی و مرمرشک بعد از ۴۸ ساعت برای حشرات کامل شپشه برنج به ترتیب ۹۳٫۳، ۸۳٫۳ و ۷۰ درصد بوده است. مقادیر ۵۰ LCبرای اسانس گیاهان مذکور بعد از ۴۸ ساعت روی حشرات مورد مطالعه به ترتیب ۱۸٫۸۹۲، ۲۱٫۰۰۳ و ۲۴٫۴۸۱ میکرولیتر بر میلی لیتر محاسبه گردید. نتایج این بررسی نشان داد که اسانس گیاهان پونه، جعفری مکزیکی و مرمرشک منابع بیولوژیکی موثری هستند که می توانند برای حفاظت غلات انبار شده از آلودگی توسط شپشه برنج به کار برده شوند.