مقاله سلژیلین عامل افزایش تمایز سلول های بنیادی عصبی موش به نورون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۱۲ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: سلژیلین عامل افزایش تمایز سلول های بنیادی عصبی موش به نورون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های بنیادی عصبی
مقاله سلژیلین
مقاله تمایز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: مولودی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: نیک زبان مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: مقبل هامون
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدپناه اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعه تاثیر عوامل مختلف بر تمایز سلول های بنیادی عصبی، به دلیل قابلیت استفاده از این سلول ها در درمان بیماری های نورودژنراتیو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه تاثیر سلژیلین بر میزان تمایز سلول های بنیادی عصبی موش مورد بررسی قرار گرفت.
روش ها: سلول های بنیادی عصبی از دیواره بطن های جانبی مغز موش های نر ۳-۲ ماهه نژاد C57 جداسازی شد. به منظور ارزیابی اثر سلژیلین بر درصد تمایز سلول های بنیادی عصبی به نورون، آستروسیت و الیگودندروسیت از تکنیک ایمونوسیتوشیمی استفاده شد. سلول های بنیادی عصبی در معرض غلظت های مختلف سلژیلین (۱۰، ۱۰، ۱۰ و ۱۰ مولار) با دوره زمانی ۷ روزه قرار داده شدند. در پایان این دوره، نمونه ها در معرض آنتی بادی های اختصاصی بر علیه نورون(b tubulin)، آستروسیت GFAP) یا (Glial fibrillary acidic protein و الیگودندروسیت OSP) یا (Oligodendrocyte-specific protein قرار گرفتند. تعداد سلول های تمایز یافته، شمارش و به صورت درصد نسبت به کل سلول ها گزارش شد.
یافته ها: سلژیلین سلول های btubulin مثبت را در غلظت های۱۰ ، ۱۰ و ۱۰ مولار افزایش و سلول های GFAP مثبت را در غلظت ۱۰ مولار به طور معنی داری نسبت به شاهد کاهش داد.
نتیجه گیری: سلژیلین میزان تمایز به نورون را در سلول های بنیادی عصبی افزایش می دهد و احتمال می رود بتوان از این دارو در آماده کردن سلول های بنیادی عصبی جهت پیوند استفاده کرد.