سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد نریمانی – استاددانشگاه محقق اردبیلی
فرزاد کریم نژاد – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
فاطمه ایرانی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
نسیم پیرنبی خواه – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

چکیده:

به منظوردرمان اعتیاد رویکردها و روشهای مختلفی پیشنهاد شده است روشهایی مانند درمان سرپایی ازطریق متادون و همچنین درمان درگروه های معتادین گمنام عواملی متعددی درانتخاب روش های ترک و پرهیز از مواد وجود دارد که سوء مصرف کنندگان آن را برای پرهیز انتخاب میکنند به این منظور هدف این پژوهش بررسی سلامت عمومی و شاخصروان تنی به عنوان عوامل پیش بینی کننده انتخاب درمانهای دارویی MMT و درمانهای غیردارویی عضویت درگروه های خودیار درپرهیز سوء مصرف کنندگان مواد است این پژوهش ازنوع همبستگی است جامعه پژوهش شامل بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های سرپایی و افراد عضو گروه های خودیاری که تعداد ۶۰نفر ۳۰نفر ازگروه خودیار ۳۰نفر تحت درمان با داروی متادون بصورت دردسترس انتخاب شدند مولفه های روان تنی پرسشنامه ی SC190 برای سنجش ویژگی شاخصهای روان تنی و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ GHQ استفاده شده است یان پژوهش نشان میدهد که بیماران دریافت کننده دارو و بیماران عضو گروه های خودیار تفاوت معنی داری دردو مقیاس سلامت عمومی و شاخض روان تنی درسطح p<0/0001 دارند.