سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن رشیدی – دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، مهاباد، ایران

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس (هوشمند نیمه هوشمند و غیرهوشمند) شهر مهاباد انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران زن و مرد مدارس ابتدایی دولتی و غیر انتفاعی و کلیه دانش آموزان پاییه ششم ابتدایی شهرستان مهاباد تشکیل می دهند. نمونه متشکل از ۱۵۷ نفر از مدیران و دانش آموزان می باشد، جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ۴۴ سوالی سلامت سازمانی مدارس (هوی و تاتر و کاتکمپ( جهت اندازه گیری سلامت سازمانی استفاده شد و همچنین برای اندازه گیری میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پاییه ششم ابتدایی، معدل سال قبل آنها مورد استفاده قرار گرفت. جهت تعیین پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی برای پرسشنامه سلامت سازمانی برابر با ۸۹% بود، که نشان دهنده پایایی بالای ابزار بود. داده های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین سلامت سازمانی و مؤلفه های آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری بدست آمد و همچنین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس (هوشمند، نیمه هوشمند و غیرهوشمند) شهر مهاباد برابر بود و تفاوت معناداری نداشت.