سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زکیه رشیدآبادی – مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد
مهدی یعقوبی – معاونت دانشگاه فرهنگیان مشهد

چکیده:

نشاط و شادی یکی از مهم ترین نیازهای روحی و جسمانی انسان است که در سلامت روانی افراد نقش به سزایی داردهمان طور که جسم انسان نیاز به تغذیه و مراقبت دارد، روح انسان نیز به تنوع، استراحت، تفریح و شادی نیاز دارد.ایجاد نشاط و شادابی یکی از مؤثرترین راه ها برای افزایش بهداشت روانی در جامعه است.هدف از این نوشتار، پاسخ به این سوال است که اسلام چه روشهایی را برای شادی مناسب میداند؟ با جستجو درروایات و آیات مشخص گردید، یکی از اصول مهم در دین اسلام نگاه جمعی داشتن به مسائل است و اینکه انسان آنچهرا برای خود میپسندد برای دیگران نیز بپسندد و آنچه برای خود نمیپسندد برای دیگران نپسندد. راهکارهایی اهلبیت برای شادی در روایات نقل کردهاند مثل شاد کردن دیگران، مسافرت رفتن، خریدن هدیه، از شاد شدن دیگرانشاد شدن، توبه کردن و موارد دیگری که در این مقاله آورده شده است.