مقاله سلامت روان دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه پیام نور شهر بیرجند (سال ۹۰-۱۳۸۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مراقبت های نوین از صفحه ۳۱۰ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: سلامت روان دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه پیام نور شهر بیرجند (سال ۹۰-۱۳۸۹)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت روانی
مقاله ورزشکاران
مقاله دانشجویان
مقاله بیرجند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رییسون محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: بیجاری بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: مقرب مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سلامت روان، به عنوان یکی از ملاک های تعیین کننده سلامت عمومی افراد در نظر گرفته می شود. نظر به اهمیت توجه به دانشجویان و شیوع بالای سلامت روان مختل در دانشجویان، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه ابعاد سلامت عمومی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار شهر بیرجند انجام شد.
روش تحقیق: در این مطالعه مورد – شاهدی، تعداد ۷۵ نفر از دانشجویان پسر ورزشکار دانشگاه پیام نور شهر بیرجند، عضو گروه های ورزشی دانشگاه با حداقل دو سال سابقه فعالیت ورزشی مستمر، به صورت سرشماری و به همان تعداد، دانشجوی پسر غیرورزشکار فاقد سابقه فعالیت مستمر ورزشی که از نظر سن با گروه مورد همسان شده بودند، انتخاب شدند. هر دو گروه، فرم مشخصات فردی و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ28 را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  (ویرایش ۱۱) و آزمون های آماری توصیفی، آزمون غیر پارامتریک من ویتنی و آزمون دقیق فیشر، در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین نمره سلامت روان در دانشجویان غیرورزشکار، به طور معنی داری بیشتر از دانشجویان ورزشکار بود (P=0.007). در خرده مقیاس های پرسشنامه نیز در هر چهار خرده مقیاس، میانگین نمرات در دانشجویان غیرورزشکار بیشتر بود؛ تفاوت ها بین دو گروه، در خرده مقیاس های علائم جسمانی، علائم اضطرابی، اختلال خواب و کارکرد اجتماعی و علائم افسردگی معنی دار بود (P<0.05).
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق، بیانگر سلامت روان بهتر در دانشجویان ورزشکار نسبت به دانشجویان غیرورزشکار می باشد.