مقاله سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین شهروندان شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۷۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین شهروندان شهر اصفهان
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت اجتماعی
مقاله تعهد اجتماعی
مقاله مسوولیت پذیری اجتماعی
مقاله اعتماداجتماعی
مقاله بیگانگی اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زکی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خشوعی مریم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق بررسی نقش عوامل موثر بر سلامت اجتماعی شهروندان شهر اصفهان بود.بر این اساس تاثیر متغیرهای اجتماعی چهارگانه: اعتماد اجتماعی، تعهد اجتماعی، مسوولیت اجتماعی و بیگانگی اجتماعی بر سلامت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تعیین ارتباط متغیرهای زمینه ای نه گانه (جنسیت، سن، وضعیت تاهل، وضعیت شغلی، تحصیلات، مهاجرت، درآمد، حوزه اجتماعی شهری و طبقه اجتماعی) با سلامت اجتماعی از دیگر اهداف این پژوهش بود.جامعه آماری این پژوهش شهروندان ۵۹ ۱۹ سال شهر اصفهان وحجم نمونه ۳۸۴ نفر بوده که به روش تصادفی ساده چند مرحله ای انتخاب شدند. روشهای آماری شامل ضریب همبستگی، آزمون t، تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر بوده اند. یافته ها نشان داد بین سلامت اجتماعی و متغیرهای مسوولیت پذیری اجتماعی، تعهد اجتماعی،اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین سلامت اجتماعی و بیگانگی اجتماعی نیز رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.هرکدام از متغیرهای هفت گانه تحقیق به طور جداگانه (سن، تحصیلات، وضعیت شغلی،مهاجرت، طبقه اجتماعی، درآمد و حوزه اجتماعی شهری) با سلامت اجتماعی رابطه معناداری داشتند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین عوامل موثر برای پیش بینی سلامت اجتماعی شهروندان اصفهان به ترتیب عبارتند از شش متغیر بیگانگی اجتماعی ( ۰٫۴۲)، اعتماد اجتماعی (۰٫۳۶)، ساختار طبقاتی اجتماعی (۰٫۱۵)، مسوولیت پذیری اجتماعی (۰٫۱۳)، تعهداجتماعی (۰٫۱۰) و مهاجرت (۰٫۰۷)، که شش متغیر مذکور توانسته اند ۶۳ درصد تغییرات سلامت اجتماعی شهروندان اصفهان را تبیین کنند.