مقاله سقوط سالمندان در منازل و عوامل مرتبط با آن در شهر بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۹۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: سقوط سالمندان در منازل و عوامل مرتبط با آن در شهر بابل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سقوط
مقاله سالمندی
مقاله حوادث خانگی
مقاله پیشگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان امیری سیده رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیحی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزنژادروشن پروین
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بیژنی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هر ساله بیش از یک سوم سالمندان دچار حادثه سقوط می شوند که ۲۰ تا ۳۰ درصد آن منجر به صدمات متوسط تا شدید می شود. صدمات ناشی از سقوط یکی از علل مهم مرگ و معلولیت در سالمندان بوده و هزینه مراقبت های بهداشتی مربوط به آن بالا می باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی فراوانی سقوط سالمندان در منازل و عوامل مرتبط با آن در شهر بابل می باشد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی ۳۵۰ نفر سالمند ساکن شهر بابل از آذرماه ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۸۹ انجام شد. نمونه گیری بصورت طبقه ای (از نظر وضعیت اقتصادی اجتماعی) بوده بطوریکه در هر طبقه از طریق نمونه گیری تصادفی تعداد سالمندان مورد نیاز وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته که شامل اطلاعات دموگرافیک، مشخصات مربوط به وقوع حادثه و اقدامات پیشگیری از سقوط در منزل (در حد خوب، متوسط و ضعیف) بود، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: میزان وقوع سقوط سالمندان در منزل در ۱۲۳ نفر (%۳۵٫۱) مشاهده شد. در %۶۲٫۲ از منازل اقدامات پیشگیری از سقوط در حد خوب و %۳۷٫۸ در حد متوسط یا ناکافی بوده است.در این بررسی ارتباط معنی داری بین وقوع حادثه سقوط و اقدامات پیشگیری از آن وجود داشت (p=0.000). بیشترین محل وقوع حادثه راه پله (%۲۴٫۹) بود. در این مطالعه بین وقوع حادثه سقوط و سن بالای ۷۵ سال (CI %95: 1.26±۵٫۰۶ و OR= 2.51)، سابقه بیماری (CI %95: 2.14 – 9.71 و OR= 4.55)، اختلالات تعادل (CI %95: 1.12 – 5 و OR= 2.37) و مصرف داروهای خواب آور (CI %95: 3.48 – 12.06 و OR= 6.48) ارتباط معنی دار وجود داشته است.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که فراوانی سقوط سالمندان در منزل نسبتا زیاد و اقدامات پیشگیری ناکافی قابل توجه بوده است. با عنایت به افزایش روز افزون جمعیت سالمندان کشور، نیاز مبرم به برنامه ریزی مناسب جهت پیشگیری و کاهش وقوع سقوط سالمندان در منازل می باشد.