مقاله سطربندی و صفحه آرایی قرآن های خطی (با تاکید بر آثار قرن هشتم تا دهم هجری شیراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۱۳۶ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: سطربندی و صفحه آرایی قرآن های خطی (با تاکید بر آثار قرن هشتم تا دهم هجری شیراز)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوشنویسی
مقاله کتابت
مقاله کتاب آرایی
مقاله شیراز
مقاله قرآن نویسی
مقاله صفحه آرایی سنتی
مقاله نسخ خطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحراگرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شیرازی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: علاقه به کتابت متن قرآن به شکل زیبا، به پیرایش، وضع قواعد و گسترش قلم های مختلف خوشنویسی منجر شد. اقدام دیگر کاتبان در کتابت قرآن کریم سروسامان دادن به چگونگی قرارگیری سطور در صفحه است. شیوه آرایش صفحه در نسخه های خطی قرآن های کریم در قرون هشتم تا دهم هجری در شیراز به دست کاتبان برای بهبود صفحه آرایی با ابداعاتی همراه بود که معرفی این ابداعات و تحلیل آنها از مشکل ترین بخش در قرآن های مذکور است. ویژگی این روش ها در این مقاله بررسی می شود.
روش: روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی می باشد که اطلاعات آن به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است.
اصالت: ابداع های کاتبان و نسخه نگاران در تاریخ کتاب آرایی برای تقسیم صفحه و صفحه آرایی اعم از کتاب قرآن کریم و سایر نسخ در نقاط مختلف تمدن اسلامی، در نگارش قرآن کریم به ویژه قرآن های قرن هشتم تا دهم هجری قمری در شیراز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.