مقاله سطح سرمی Tumor necrosis factor- alpha) TNF-α) در بیماران مبتلا به لیکن پلان و واکنش های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: سطح سرمی Tumor necrosis factor- alpha) TNF-α) در بیماران مبتلا به لیکن پلان و واکنش های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیکن پلان
مقاله واکنش های لیکنوئیدی
مقاله TNF-α

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلیانی اصفهانی پریچهر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی تودشکچویه مائده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لیکن پلان یک بیماری پوستی مخاطی با اتیولوژی ناشناخته می باشد. با این حال یک سری از عوامل را در ایجاد آن موثر دانسته اند. از این عوامل می توان به سیتوکین های التهابی نظیر (Tumor necrosis factor- alpha) TNF-a اشاره نمود که نقشی اساسی در ایجاد التهاب ایفا می کنند. این مطالعه با هدف مقایسه سطح سرمی TNF-a در بیماران مبتلا به واکنش های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی)، لیکن پلان و گروه سالم انجام گردید.
مواد و روش ها: در این پژوهش مقطعی توصیفی- تحلیلی، ۱۰ بیمار مبتلا به لیکن پلان (میانگین سنی ۸٫۵۹±۴۶٫۸۴) و ۲۰ بیمار مبتلا به واکنش لیکنوئیدی (میانگین سنی ۱۳٫۳۴±۴۹٫۱۸) با گروه شاهد ۲۰ نفره (میانگین سنی ۶٫۹۹±۳۹٫۸۶) مقایسه شدند و سطح سرمی TNF-a این بیماران توسط روش الایزا اندازه گیری شد. سپس داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و با آزمون Kruskal-Wallis بررسی شد (۰٫۰۵=a).
یافته ها: بیماران مبتلا به واکنش های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی) و لیکن پلان و گروه سالم از لحاظ میزان سطح سرمی TNF-a تفاوت معنی داری نداشتند (۰٫۴۶۵=p value). مقادیر میانگین سطح سرمی TNF-a در بیماران مبتلا به واکنش های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی) ۱۰٫۴۵، در بیماران مبتلا به لیکن پلان ۳۰٫۷۶ و در گروه سالم ۵۰٫۷۳ بود.
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه سطح سرمی TNF-a در بیماران مبتلا به واکنش های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی)، لیکن پلان و گروه سالم تفاوت ندارد و نمی توان از آن جهت افتراق ضایعات لیکن پلان و لیکنوئیدی استفاده کرد.