مقاله سطح سرمی کروم در افراد پره دیابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: سطح سرمی کروم در افراد پره دیابت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسولین
مقاله پره دیابت
مقاله کرومیوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فولادی لطف اله
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دیابت شایع ترین بیماری متابولیک جهان و ایران است. کمبود کرومیوم موجب بروز اختلال در متابولیسم گلوکز و چربی ها و بروز علایم دیابت می گردد. با توجه به این که مطالعه ای روی سطح این عنصر و تاثیر آن در افراد پره دیابت صورت نگرفته است، هدف از انجام این مطالعه، بررسی شیوع کمبود سطح سرمی کروم در افراد پره دیابت است.
روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی ۱۳۲ فرد پره دیابت انتخاب شدند و پس از اندازه گیری شاخص توده بدنی جهت تعیین سطح سرمی انسولین، قند خون و قند خون دو ساعت پس از مصرف گلوکز از آن ها نمونه خون ناشتا گرفته شد. اندازه گیری مقادیر کروم با استفاده از روش جذب اتمی انجام گردید.
یافته ها: در این مطالعه، از ۱۳۲ بیمار مورد بررسی ۲۴ نفر به دلیل عدم تکمیل آزمایش ها از مطالعه خارج شدند. از بین این افراد، ۳۴ نفر (۳۱٫۵ درصد) دارای کمبود کروم و ۷۴ نفر (۶۸٫۵ درصد) دارای سطح سرمی طبیعی کروم بودند. بین سطح کرومیوم و سن در گروه کرومیوم طبیعی، همبستگی معکوس به میزان ۰٫۲۷۶ وجود داشت که طبق آزمون همبستگی Pearson، معنی دار شد.
نتیجه گیری: با توجه به کمبود سطح سرمی کروم در تعداد مورد توجهی از بیماران پره دیابت، بهتر است در غربالگری بیماران برای دیابت، بیماران پره دیابت از نظر سطح سرمی کروم مورد بررسی قرار گیرند تا در صورت کمبود کروم، اقدامات مقتضی در جهت رفع آن صورت پذیرد.