مقاله سطح سرمی آهن، مس و روی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: سطح سرمی آهن، مس و روی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهن
مقاله مس
مقاله روی
مقاله مولتیپل اسکلروزیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانمنش مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانمنش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایع ترین بیماری های مغز و اعصاب است. به نظر می رسد علاوه بر عوامل خطرساز شایع، عوامل دیگری از جمله املاح در پیشرفت یا سیر بالینی این بیماری موثر باشند. هدف از این مطالعه، ارزیابی سطح سرمی آهن، مس و روی در بیماران مبتلا به این بیماری و مقایسه با گروه کنترل بود.
روش کار: در این مطالعه، سطح سرمی آهن، مس و روی در ۲۵ بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اندازه گیری شد و با داده های مربوط به ۲۵ فرد سالم که از نظر سنی و جنسی با آنان همسان سازی شده بودند مقایسه شد. داده های به دست آمده با کمک نرم افزار SPSS17 و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در این مطالعه ۹ نفر در هر دو گروه بیماران و کنترل، مرد و بقیه زن بودند. میانگین سنی مردان ۲۸±۳٫۴۴ سال و میانگین سنی زنان ۲۴±۲٫۵۵ سال بود. میانگین سطح سرمی آهن گروه بیماران (۱۲۷٫۰۴±۳۴٫۶۷) به طور معناداری بیش تر از گروه کنترل (۱۰۳٫۹۵±۳٫۸۱) بود. میانگین سطح سرمی روی در گروه بیماران (۱۰٫۹۲±۲٫۱۱۴) به طور معناداری کم تر از گروه کنترل (۱۴٫۰۵±۳٫۲) بود. همچنین میانگین سطح سرمی مس در بیماران (۸۸٫۵۸±۱۹٫۵۶) به طور معناداری کم تر از گروه کنترل (۱۱۰٫۳۷±۳۷٫۱) بود.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد سطح سرمی آهن، مس و روی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با افراد سالم متفاوت است.