مقاله سطح بندی توسعه و اولویت برنامه ریزی فضایی شهرستان های استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آمایش محیط از صفحه ۱۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: سطح بندی توسعه و اولویت برنامه ریزی فضایی شهرستان های استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکنش فضایی
مقاله تکنیک های تحلیل
مقاله شاخص موریس
مقاله شاخص های توسعه یافتگی
مقاله شهرستان های استان اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسنی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میرنجف
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مقاله بررسی چگونگی یا نحوه برخورداری شهرستان های استان از شاخص های توسعه، به منظور دستیابی به میزان نابرابری های ناحیه ای در شهرستان های استان بر اساس آمار سال ۱۳۸۵ است. جامعه آماری پژوهش، ۲۱ شهرستان استان اصفهان را شامل می شود که بر اساس ۲۷ شاخص رتبه بندی شده اند. برای نیل به این مهم شاخص های مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل عاملی به ۵ عامل تقلیل یافته و به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارائه گردیده اند. بر اساس یافته های پژوهش درصد سهم هر عامل در توسعه شهرستان ها مشخص و همچنین با بهرگیری از شاخص موریس شهرستان ها در پنج گروه (بسیار برخوردار، برخوردار، متوسط، محروم، بسیار محروم) سطح بندی و جایگاه هر یک از شهرستان ها در سطوح توسعه بیان گردیده است در نهایت با برقراری رابطه رگرسیون بین عوامل تاثیرگذار و درجه توسعه یافتگی، شاخص هایی که اولویت اول و دوم را در افزایش سطوح توسعه شهرستان ها دارند پیشنهاد شده است.