مقاله سطح آگاهی پرستاران شاغل در بخش های ارتوپدی در ارتباط با بیماری استئوپروز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پرستاری و مامایی جامع نگر (فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان) از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: سطح آگاهی پرستاران شاغل در بخش های ارتوپدی در ارتباط با بیماری استئوپروز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوکی استخوان
مقاله کادر پرستاری بیمارستان
مقاله آگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانها مهران
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی کامران‌
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: میربلوک احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژادلیلی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استئوپروز از مشکلات شایع سیستم عضلانی اسکلتی است. آگاهی افراد از علل و عوامل خطر نقش مهمی در پیشگیری از استئوپروز دارد.
هدف: این مطالعه با هدف آگاهی پرستاران شاغل در بخش های ارتوپدی در ارتباط با بیماری استئوپروز انجام شده است.
روش کار: این مطالعه مقطعی – توصیفی است. جامعه پژوهش ۱۳۰ نفر از پرستاران بخش های ارتوپدی شاغل در بیمارستانهای پورسینای رشت، امام خمینی (ره)، اختر و شریعتی تهران بودند که بصورت سرشماری در طول سال ۱۳۹۰ وارد مطالعه گردیدند. اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر دو بخش اطلاعات فردی – اجتماعی و سطح آگاهی نسبت به بیماری استئوپروز در چهار حیطه: پیشگیری، عوامل خطر، تغذیه و درمان گردآوری شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آزمونهای T-test و ANOVA استفاده شد.
نتایج: میانگین نمرات آگاهی ۱۴٫۵۷±۲٫۸۱ از مجموع ۲۰ نمره بود. و آزمودنی ها از سطح آگاهی متوسطی برخوردار بودند. ارتباط سطح آگاهی در مورد حیطه های مختلف استئوپروز و همچنین نمره کل آگاهی حاصل از حیطه ها با متغیرهای دموگرافیک،سن با سطح آگاهی نسبت به درمان (P= 0.020) و تحصیلات با سطح آگاهی نسبت به پیشگیری (P= 0.043)، فاکتور خطر (P= 0.031) و نمره کل آگاهی (P= 0.010) معنی دار بود.
نتیجه گیری: در اکثریت موارد آگاهی پرستاران در مورد استئوپروز کمتر از حد انتظار بود، در حالیکه با توجه به نقش آنان در سلامت افراد جامعه باید ازتوانمندی علمی بالاتری برخوردار باشند لذا افزایش آگاهی پرستاران در مورد بیماری استئوپروز، نیازمند بررسی و برنامه ریزی دقیق تری می باشد.