سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
نغمه سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عصمت اسماعیل زاده – پژوهشگر تحقیق و توسعه، مجتمع مسسرچشمه

چکیده:

کانسار مس پورفیری دره زار در جنوب شرقی کمربند آتشفشانی،نفوذی دهج-ساردوئیه(کمان ارومیه -دختر جنوبی) و در ۱۰ کیلومتری جنوب معدن مس پورفیری سرچشمه واقع است.درتحقی قحاضرسر یماگمایی وجایگا هزمینساخت یسنگها یگرانیتوئید یدر هزارپورفیر یبااستفاد هازترسی منمودارها ی مختل فتعیی نشد هاست. براسا سآنالیز ۵۷ نمون هازمغز هها یحفار یوسنگها یسطح یمحدود هکانساردر هزارو رسم نمودارهای مختلف،مشخ صشدک هسنگها یتشکی لدهند های نتود هازنوع قلیایین- کلسیمی (Calcalkaline) بود هوبیشتر ماهی تکلسیمی دارندوازنظرمیزا نپتاسی منیزغن یازپتاسی ممیباشند. همچنیناینسنگهاازنظرمیزان آلومینیوم لومینیم فوقاشباعازآلومینیممیباشند و جزء سنگهای گرانیتوئیدی تیپ i سری مگنتیتی) هستند. از نظر تعیین جایگاه زمین ساختی،نمونههایتودهنفوذیدرهزاردرنمودار la/Yb درمقابل Th/Yb درموقعیتزمین ساختیحاشیهقارهایقرار دارند و در نمودارR1- R2 در موقعیت زمین ساختی مراحل نهائی کوهزایی واقع شده اند.