مقاله سری آمار: مقدمه ای بر آمار استنباطی (برآورد عددی، فاصله اطمینان و آزمون فرض) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: سری آمار: مقدمه ای بر آمار استنباطی (برآورد عددی، فاصله اطمینان و آزمون فرض)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمار استنباطی
مقاله برآورد
مقاله فاصله اطمینان
مقاله آزمون فرض
مقاله P-Value
مقاله چندآزمونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری جعفرآبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سیده مومنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارائه برآوردی از پارامترهای جامعه و آزمون های آماری را، تقریبا در همه مطالعات علوم پزشکی می توان یافت. هدف از این مقاله، معرفی مفاهیم و روش های ساده و کاربردی برآورد عددی، فاصله اطمینان و آزمون فرض در این مطالعات بود.
روش ها: مبانی و نحوه محاسبه برآورد عددی و فاصله اطمینان، مفاهیم خطای معیار برای داده های کمی و کیفی ارائه گردید. مفاهیم آزمون فرض، شامل نحوه تبدیل فرضیات پژوهشی به فرضیات آماری، انواع خطاها در آزمون فرض، P-value، تصمیم گیری بر اساس فاصله اطمینان، معنی داری آماری در مقابل اهمیت بالینی و مساله چند آزمونی بررسی شد.
یافته ها و نتیجه گیری: برای متغیرهای کیفی و کمی، برآورد عددی و فاصله اطمینان پارامترهای جامعه توسط نسبت نمونه ای و میانگین به عنوان برآوردهای نا اریب، محاسبه و ویژگی های آنها ارزیابی شد. بر اساس مثال های مطالعاتی، فرضیات پژوهشی به فرضیات آماری تبدیل شدند. برای تصمیم گیری برای فرضیات، شاخص آزمون و در نتیجه، P-value محاسبه و برای مقادیر کمتر از ۰٫۰۵ این شاخص، یا به طور معادل اگر فاصله اطمینان مقدار تحت فرض صفر را در بر نداشته باشد، اختلاف یا رابطه معنی دار حاصل می شود. علاوه بر معنی داری آماری باید به اهمیت بالینی آن نیز توجه کرد. استفاده بیش از یک آزمون برای یک فرضیه، چند آزمونی نامیده می شود و در چنین وضعیتی نرخ خطا افزایش می یابد که باید تصحیح گردد.